مهندسی معكوس یا Reverse Engineering يكی از روش‌ها دسترسی به دانش فنی است. لازمه اجرای اين روش وجود نمونه‌هايی از محصول است كه مبنای كار تحقيقات قرار می‌گيرد. در اين روش برای دستيابی به دانش فنی به برون فكنی اطلاعات فنی از طريق تجزيه محصول متوسل می‌شويم كه اصطلاحاً كشف كردن دانش فنی ناميده می‌شود.

طراحی،برنامه نویسی،مهندسی معکوس

در اين فرايند، كارشناسان مربوطه، مشخصات، هدف و شرايط طراحی محصول را در نظر گرفته و سعی در ساخت و توليد محصول طبق استانداردهای ملی و رايج خود دارند و نقاط مجهول و ناشناخته مسئله را نيز با درايت و بررسی‌های كارشناسی و تحقيقات پوشش می‌دهند.