برش با پانچ فرآیند برشی است که در آن قطعه‌ای از ورق فلزی از قطعه‌ای بزرگتر با اعمال نیروی برشی کافی جدا می‌شود. روش برش با پانچ برای برش تقریبا هر شکل دو بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برش پانچ